ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető

A DynamicScreen Kft. ezúton tájékoztatja Önt az InfoScreen+ mobil applikáció (továbbiakban: Applikáció) használatával, és az applikáción keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

• Az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet);
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.);
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

3. Az adatkezelő

Az adatkezelő a DynamicScreen Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, cégjegyzékszáma: 01-09-374622, adószáma: 28802451-2-42, székhelye: 1144 Budapest, Zsálya utca 53-55. 7. em. 178., képviselője: Gubicza Mátyás ügyvezető, telefon: +36-20-569-7920, e-mail cím: hello@infoscreen.hu).

4. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Adatkezelések:

a) A www.infoscreen.hu oldalon található kapcsolatfelvétel és ajánlatkérés űrlapok adatkezelése

A kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, telefonszám, igényel-e videóanyag gyártást, társasház címe, megjegyzés szekció

Érintettek köre
Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:
az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról, árajánlat készítése

Az adatkezelés időtartama:
az érintett részére adott tájékoztatás megküldését követő 1 év, ezt követően automatikusan törlésre kerül az adat, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

Adattovábbítás:
nincs

Adatfeldolgozó:
Nethely Kft.

Az adatszolgáltatás módja:
önkéntes

Hozzájárulás módja:
A hozzájárulást Ön a kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés tekintetében a kapcsolati űrlap kitöltése során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Felelősség:
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének és telefonszámának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és telefonszámról kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet és telefonszámot regisztrálta.
Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

b) Az InfoScreen+ mobil applikáció használatával kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, jelszó, lakás címe (emelet, ajtó), mérőórák száma

Érintettek köre
InfoScreen+ mobil applikációba regisztráló személyek

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása az applikáció használata során azon lakás vonatkozásában, amelyre vonatkozóan az applikáció által nyújtott szolgáltatásokat igénybe kívánja venni

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 5 évig, vagy az adatok felhasználó által kért törléséig.

Adattovábbítás:
azon társasház közös képviselője részére történik, ahol a lakás található

Adatfeldolgozó:
Nethely Kft.
Amazon Web Services EMEA SARL

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

c) Az InfoScreen mobil applikáció alfelhasználói adatainak kezelése

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, lakás címe (emelet, ajtó), mérőóra száma

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja az alfelhasználó azonosítása az applikáció használata során azon lakás vonatkozásában, amelyre vonatkozóan az applikáció által nyújtott szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

Az adatkezelés időtartama:
az utolsó belépéstől számított 5 évig, vagy az adatok felhasználó által kért törléséig.

Adattovábbítás:
azon társasház közös képviselője részére történik, ahol a lakás található.

Adatfeldolgozó:
C-Host Kft.
Amazon Web Services EMEA SARL

Az adatszolgáltatás módja:
önkéntes

d) Az Applikáció által küldött értesítések

Az Adatkezelő Önnek az Applikációba történő belépéshez használt mobileszközre leküldéses értesítést (ún. push notification) küld arról, ha az üzenetküldő rendszerbe új üzenete vagy értesítése érkezett. A Társaság a szolgáltatás nyújtásához adatfeldolgozót vesz igénybe, amely egy egyedi készülékazonosító segítségével lehetővé teszi a Felhasználó által használt mobileszköz azonosítását, és ezáltal az üzenet célba juttatását. A Google LLC az egyedi készülékazonosítót más személyes adattal nem kapcsolja össze. Önnek lehetősége van a mobileszköze operációs rendszerében az Applikációkból érkező leküldéses értesítések letiltására.

A kezelt adatok köre: készülékazonosító A Google LLC az FCM szolgáltatás nyújtásakor az egyedi készülékazonosítón kívül más személyes adatot nem kezel, részére más személyes adat nem kerül továbbításra.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja értesítések küldése érkezett üzenetekről, az üzenetküldő rendszer szolgáltatás kommunikációs funkciójának rendeltetésszerű biztosítása az InfoScreen+ mobil applikáció felhasználói számára.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók létrehozásától a felhasználói fiók törlését követő legfeljebb 180 napig tartó időszak.

Adattovábbítás:

Adatfeldolgozó:
Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) Firebase Cloud Messaging (FCM) szolgáltatás keretében

Az adatszolgáltatás módja:
önkéntes

e) A mobil eszközre letöltött Applikáció által kezelt adatok

Bizonyos esetekben az Applikáció hozzáférést kér a mobil eszköz helyzetéhez, az azon tárolt fényképekhez és kamera adataihoz, illetve a biometrikus azonosítással történő belépéskor a mobileszköz által tárolt biometrikus adatokhoz. Amennyiben engedélyezi ezen adatokhoz történő hozzáférést, akkor ezekhez az adatokhoz kizárólag a mobil eszközre letöltött Applikáció fér hozzá, míg az Adatkezelő ezekhez az adatokhoz semmilyen hozzáférése nincs, illetőleg azokat nem kezeli. Az Applikációknak online boltból (pl. Google Play áruház, Apple App Store) történő letöltése esetén javasoljuk, hogy tanulmányozza át az adott online bolt adatkezelési tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy az Applikáció letöltésével az adott online bolt milyen személyes adataihoz fér hozzá, illetőleg azt milyen feltételekkel kezeli.

6. Egyéb adatkezelések:

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban esetlegesen fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatfeldolgozók:

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1. Név: Nethely Kft. székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29. Adatfeldolgozási feladat: szerver üzemeltetés

2. Név: Google LLC. székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA Adatfeldolgozási feladat: push-üzenetek küldése

3. Név: Amazon Web Services EMEA SARL székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Adatfeldolgozási feladat: tárhely szolgáltatás

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Applikáció egyes funkcióinak használata során személyes adataikat az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló társasházi közös képviselők részére továbbíthatja.

7. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:

7.1. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottjai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

8. A Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei adatfeldolgozója, az Amazon Web Services EMEA SARL Európai Unió területén belül elhelyezett szerverein találhatóak meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítettsége biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az általa kezelt adatok vonatkozásában megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

1. az adatok titkosságát: megvédi az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől;

2. az adatok sértetlenségét: biztosítja az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

3. az adatok rendelkezésre állását: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, az hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.

9. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei: 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. cikk 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban, a jelen tájékoztató 3. pontjában részletezett elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – a személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai, az adatkezelés jogalapja;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címezett, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, továbbá az adatok hordozhatóságának joga;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) az adatforrásra vonatkozó információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan információk helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy a kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Az érintett törlésre vonatkozó kérésének kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat a nyilvántartásából. A törlés iránti írásbeli megkereséseket az Adatkezelő a hello@infoscreen.hu e-mail címen fogadja.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges kezelése ellen, illetve a közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra-, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékozhat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

10. Egyéb rendelkezések

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a Applikáció számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

11. Az Adatkezelési Szabályzat módosításaAz Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, a módosított szabályzat megfelelő közzététele mellett.

Budapest, 2023. január 11.